Igazolások

Ahhoz, hogy valaki megengedetten keresztszülői, bérmaszülői, illetőleg házassági tanúi tisztséget vállaljon, szükséges, hogy a kérelmező lakhelye szerint illetékes plébánosa igazolja, hogy a tisztség vállalásának nincsen akadálya. Az igazolást a plébániairoda erre felhatalmazott ügyintézője is kiállíthatja. Amennyiben a kérelmező saját plébániáján vagy olyan templomban kíván tisztséget vállalni, amely plébániájával azonos lelkipásztori körzetbe tartozik, írásbeli igazolás kiadására nincsen szükség.

Az alábbiakban segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy az egyes igazolások kiadásának milyen feltételei vannak, illetőleg hogyan lehet ezekhez hozzájutni.

Igazolás keresztszülői, bérmaszülői tisztség vállalásához

Jogi háttér az Egyházi Törvénykönyvből:

872. kánon

A keresztelendőnek, amennyiben lehetséges, adjanak keresztszülőt; ennek feladata, hogy a felnőtt keresztelendőnek a keresztény beavatásban segítségére legyen, a keresztelendő gyermeket pedig szüleivel együtt a keresztségre bemutassa és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse.

874. kánon

1. §.  Ahhoz, hogy valakit a keresztszülői tisztség vállalására engedjenek, szükséges:

hogy maga a keresztelendő vagy ennek szülei, illetve az, aki őket helyettesíti, vagy ezek hiányában a plébános vagy a szentség kiszolgáltatója jelölje ki, és hogy alkalmas legyes és szándékozzék is ezt a tisztséget viselni;

tizenhatodik életévét betöltött személy legyen, hacsak a megyéspüspök más kort nem állapított meg, vagy megfelelő okból a plébános vagy a kiszolgáltató úgy nem látja, hogy kivételt kell tenni;

katolikus, megbérmált és a legszentebb oltáriszentséget már magához vett személy legyen, s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet;

ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés;

ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja.

2. §.  Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak mint a keresztség tanúja fogadható el.

892. kánon

A bérmálandónak, amennyiben lehetséges, legyen bérmaszülője. Ennek feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék, és híven teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit.

893. kánon

1. §. Ahhoz, hogy valaki a bérmaszülő tisztségét betölthesse, meg kell felelnie a 874. kánonban említett feltételeknek.

2. §. Hasznos, ha a bérmaszülőséget arra bízzák, aki a keresztszülői tisztséget viseli.

Megjegyzések:

A hitéhez és a vállalandó tisztséghez méltó élet élni azt jelenti, hogy a tisztségre jelentkező az Anyaszentegyház 5 parancsolatának megfelelő életet él vagy ennek megtartására törekszik. Azaz:

– rendszeresen részt vesz a vasárnapi és ünnepnapi “kötelező” szentmiséken,

– a böjti fegyelmet ismeri és megtartja,

– legalább évente gyónáshoz és szentáldozáshoz járul,

– egyedülálló vagy a Katolikus Egyházban érvényes házasságban él,

– egyházfenntartói hozzájárulását (egyházadó) rendszeresen fizeti.

Polgári házasságban, élettársi kapcsolatban vagy még ennél is kötetlenebb kapcsolatokban élők nem vállalhatnak keresztszülői, bérmaszülői tisztséget mindaddig, amíg házasságukat nem kötik meg vagy érvényesítik hitünk, azaz a Katolikus Egyház törvényei szerint.

Valamennyi feltétel teljesítésében – ha ez nem bizonyul lehetetlennek – készséggel segítünk.

Igazolás házassági tanúi tisztség vállalásához

Az igazolás minden olyan 7. életévét betöltött római katolikusnak kiadható, aki képes arra, hogy a házasságkötésnél fizikailag jelen legyen, a házasságkötést észlelje, felfogja és tanúsítani tudja.

Megjegyzések:

Házassági tanúi tisztséget azonban nem szokás a 18. életév betöltése előtt vállalni.

Az igazolás kiadását illendő úgy kérni, hogy a kérelmezőnek nincsen anyagi jellegű tartozása egyházközsége felé.

Nem római katolikusok is vállalhatnak házassági tanúi tisztséget, de az ő esetükben a plébánia nem illetékes igazolás kiállítására.

Igazolások kiadása

Az igazolások kiadásához szükséges lehet

– a kérelmező keresztlevele (amennyiben a kérelmezőt nem a plébánia területén keresztelték)

– a kérelmező személyes jelenléte.

Az igazolások kiadása díjmentes.

Az igazolások kiadását a plébánián kérhetjük

– személyesen

– postai és elektronikus levélben

– telefonon

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.